top of page

2023 Kopenhagos deklaracija dėl demokratijos: humanistinė vertybė

2023 m. Pasaulio humanistų kongresas, susirinkęs Kopenhagoje, priėmė šią deklaraciją dėl demokratijos: humanistinė vertybė. Deklaracija originalo kalba.

Žmonės yra socialiniai gyvūnai, evoliucijos ir kultūros suformuoti gyventi visuomenėje kartu su kitais.

Kad visuomenė galėtų funkcionuoti, reikia normų, įstatymų ir reguliavimo. Kadangi visuomenė kinta, šie principai visada turi būti atviri iššūkiams ir atnaujinimams, kylantiems iš nuolatinių etinių diskusijų ir racionalių debatų.

Demokratija, kuri yra pagrįsta vienodu asmens vertės, orumo ir teisės dalyvauti principu, yra humanistinis būdas organizuoti etines diskusijas ir racionalius debatus.

Kaip humanistai, tvirtiname, kad demokratija turėtų būti pagrindinė vertybė, saugoma  visuomenių ir vyriausybių. Visi turėtų būti išklausomi su pagarba, o demokratiniai procesai suteikia pagrindą užtikrinti, kad šio principo būtų praktiškai laikomasi. Jis garantuoja, kad negali būti jokios teisėtos vyriausybės, be visiškai informuoto sutikimo bei dalyvavimo tų, kuriems ši valdžia veikia.

Demokratija nėra tik politinis procesas. Su lygybės ir lygių galimybių dalyvavauti siekiu, demokratija yra galingas įrankis socialiniam teisingumui, žmogaus orumui ir bendram gėriui pasiekti.

Demokratija nėra pastovi. Tai procesas, reikalaujantis nuolatinio įsitraukimo, informuoto dalyvavimo ir pokyčių.

Demokratija nėra daugumos tironija. Ji turi žingsniuoti koja kojon su žmogaus teisių apsauga, teisinės valstybės principais ir įsipareigojimu socialinei pažangai. 

Remiantis šiais principais, Kongresas tvirtina šiuos punktus:

  1. Demokratija yra universali ir pamatinė vertybė, būtina visame pasaulyje siekiant humanistinių principų įgyvendinimo.

  2. Demokratija turi būti plačiai įtrauki, skaidri, atskaitinga ir sekuliari, su institucijomis ir praktikomis, atsakingomis už besikeičiančius piliečių poreikius ir siekius.

  3. Piliečiai turi turėti galią. Pilietiškumo teisė turi būti saugoma be išankstinių nuostatų.

  4. Demokratija, kaip kultūros dalis, turi būti aktyviai ginama nuo visų grėsmių, įskaitant grėsmes iš režimų, judėjimų ir politinių partijų, kurie pritaria autoritariniams principams. Nuo tų, kurie turi neatskaitingos, neskaidrios ekonominės ir socialinės galios, ir nuo visų kitų jėgų, kurios siekia pakenkti demokratinėms vertybėms ir institucijoms.
     

Mes įsipareigojame dirbti vardan demokratiškesnio pasaulio.

Kviečiame visas vyriausybes, institucijas ir asmenis ginti ir saugoti demokratines vertybes kaip žmogaus orumo, teisingumo ir laisvės pagrindą.

Kviečiame visus pasaulio humanistus solidarizuotis su tais, kurie kovoja ginant ir skatinant demokratiją, bei bendradarbiauti siekiant sukurti pasaulį, kuriame demokratija klestėtų, o visų žmonių orumas ir teisės būtų apsaugotos.

Sprendimas priimtas visuotiniame Humanist International narių susirinkime, 2023 metais, Kopenhagoje.

bottom of page